#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:1,215
Wczoraj:22
W tym tygodniu:1,371
W tym miesiącu:1,451
W tym roku:16,764
Wszystkich:205,283
Wietnamskie Stuki Walki Podlaski Akcent

Wietnamskie Stuki Walki – Podlaski Akcent

sas

W Warszawie odby?o si? uroczyste otwarcie nowej Szko?y Wietnamskich Sztuk Walki pod przewodnictwem Quang Vinh Tran i Mistrza Le Duy Hung, na zaproszenie spo?eczno?ci Wietnamskiej w Polsce zosta? zaproszony Shihan Artur Wi?zowski  z Ciechanowca wraz z asystuj?c? mu Sensei Martyn? Ga?dzik z Zambrowa. W?ród honorowych go?ci  znale?li si? Soke Bogdan Puczy?ski 10 dan Ju Jitsu Wicedyrektor PF IBK, Soke Pawe? Ner?  10 dan Ju Jitsu Prezes Polskiej Uni  Ju Jitsu  oraz Przedstawiciel  Ambasady Wietnamu w Polsce Sekretarz Tran Quoc Hung.

Otwarcie nosi?o uroczysty charakter z Hymnem Polski i Wietnamu przeplatane Pokazami Mistrzów Sztuk Walki Wietnamu i Polski.

fg

Shihan Artur Wi?zowski  Dyrektor Polskiej Federacji Instytut Budokai Karate jest Inicjatorem integracji Polsko Wietnamskiej na bazie Sztuk Walki wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem Kung Fu Mistrza Chu Van Truang poprzez organizacj? wspólnych Seminariów  oraz rywalizacji sportowej dla dzieci i m?odzie?y Polskiej i Wietnamskiej.

Podczas Uroczysto?ci w Warszawie Shihan Artur Wi?zowski oraz Soke Puczy?ski i Sensei Robert Ga?dzik zostali uhonorowani pami?tkowymi Pucharami za wspieranie integracji Polsko Wietnamskiej poprzez Sporty Walki.

Podczas Warszawskiego spotkania podj?to decyzj? o dalszej wspó?pracy szkoleniowej mi?dzy stron? Polsk? i Wietnamsk? oraz o dalszej integracji ?rodowisk Sztuk i Sportów Walki.

zobacz zdjecia w GALERII ->


navan dnia grudzień 20 2014
Drukuj
Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budo Kai (Kyokushin Karate IBK)

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budo Kai (Kyokushin Karate IBK)

sa

 

Walki dzieci w mini MMA, K1 i knockdown w wykonaniu zawodników z ca?ej Polski, i z zagranicy mo?na by?o obejrze? w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum w Zambrowie. Mistrzostwa Polski skupi?y 140 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych i wagowych. Odby?y si?  równie? pokazy wietnamskich Mistrzów Kung Fu.

Walki odbywa?y si? na macie i w ringu dla starszych zawodników i zawodniczek.

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate KyokushinInternational Budo Kai IBK juniorów i seniorów odby?y si? w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum w Zambrowie. Organizatorem by? Mazowiecko - Podlaski Klub Karateoraz Polska FederacjaInstytut Budokai  z Shihanem Arturem Wi?zowskim iSensei Robert Ga?dzik  na czele. Patronat nad zawodami sprawowa? Burmistrz Miasta Zambrów, Klub otrzyma?  wparcie od Zak?adu Kruszyw Pa?stwa Rupi?skich z Szumowa oraz Banku Spó?dzielczego w Zambrowie

ssd


Mistrzostwa skupi?y du?? ilo?? zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych i wagowych. W sumie by?o 140 uczestników z Wietnamu, Holandii i Polski. Walki by?y ci??kie i emocjonuj?ce, szczególnie w kategorii K1 oraz mini MMA. Go?ciem honorowym Mistrzostw by? Prezydent International Budo Kai - Kancho Gerard Gordeau 9 dan - wybitny i legendarny Mistrz Kyokushin Karate i UFC a tak?e genera? DS.Bogdan Puczy?ski 10 dan JuJitsu i Mistrz Ch Van Truong wietnamskie Kung Fu.

czytaj wi?cej ->
galeria -> 

navan dnia grudzień 08 2014
Czytaj więcej · 1801 czytań ·Drukuj
Mistrz ?wiata MuayThai przeprowadzi? Seminarium szkoleniowe w Ciechanowcu i Zambrowie

Mistrz ?wiata MuayThai przeprowadzi? Seminarium szkoleniowe w Ciechanowcu i  Zambrowie

 czolo

Taktyk? walki i taktyki MuayThai(boks Tajlandzki)by?y wiod?cym tematem seminarium, jakie w Ciechanowcu i Zambrowie poprowadzi? Mistrz ?wiata Rafa? Simonides.

Na zaproszenie Shihan Artura Wi?zowskiego z Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate wczoraj (w miniony weekend) do Ciechanowca i Zambrowa przyjecha? mistrz ?wiata MuayThai Rafa? Simonides. Celem wizyty by?o seminarium szkoleniowe. Zorganizowano je w Dojo Ciechanowcu oraz  hali sportowej Miejskiego Gimnazjum w Zambrowie.

1


Rafa? Simonides w swojej karierze stoczy? 48 walk zawodowych, z czego 39 wygra?, 9 przegra?. Rafa? Simonides wywalczy? ró?ne tytu?y m.in.: WMC (World MuayThaiCouncil) CHAMPION, MuayThai AGAINST DRUGS WMC CHAMPION, Mistrz Pucharu Europy IFMA, MISTRZ ?WIATA WMC  czy NTERIM  WORLD CHAMPION W.F.U.

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w galerii ->

navan dnia listopad 14 2014
Czytaj więcej · 1501 czytań ·Drukuj
Spotkanie Shihana Wi?zowskiego z Pani? Premier R.P.

Spotkanie Shihana Wi?zowskiego z Pani? Premier R.P.

kopacz

W poniedzia?ek podczas wizyty Pani Premier Ewy Kopacz na Podlasiu w Wysokim Mazowieckim, które odby?o si? w jednym z najwi?kszych wzorcowych zak?adów mleczarskich w Polsce Mlekowita na zaproszenie Pani Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego Dari Sapi?skiej uczestniczy? Shihan Artur Wi?zowski Prezes Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate wraz z ?on? Monik?.

Przypomnijmy ?e Shihan Artur Wi?zowski prowadzi dzia?alno?? sportow? w Zambrowie, Wysokim Mazowieckim, Ciechanowcu od 19 lat, jest wychowawc?  Mistrzów Polski Pucharu Polski oraz Mistrzów Mi?dzynarodowych Turniejów Karate.

Od 2014 roku prowadzi tak?e zaj?cia sportowe w Siemiatyczach.

Odznaczony dwukrotnie przez Prezydenta R.P. Srebrnym i Z?otym Krzy?em Zas?ugi za sw? dzia?alno?? sportowo wychowawcz? w?ród dzieci i m?odzie?y obszarów wiejskich Podlasia.

W ostatnich latach inicjator integracji dzieci i m?odzie?y uchod?ców Czecze?skich poprzez zaj?cia Karate w Zambrowie pomys?odawca i inicjator wspó?pracy integracyjnej z mniejszo?ci? Wietnamsk? poprzez  Sporty Walki, realizator programów sportowo edukacyjnych z ?rodków EFS dla dzieci i m?odzie?y.

W sezonie 2014 planowane s? Mistrzostwa Polski w Zambrowie oraz Seminarium Szkoleniowe, które odbywaj? si? w Zambrowie i Ciechanowcu.

Wszystkich ch?tnych chc?cych uczestniczy? w zaj?ciach prowadzonych przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate pod patronatem Polskiej Federacji Instytut Budokai Karate (IBK) zapraszamy kontakt 604259053, lub adres e-mail: mpkok@wp.pl.


navan dnia październik 16 2014
Drukuj
Integracja poprzez sporty walki

                                     Integracja Mi?dzynarodowa poprzez Sporty Walki

semin_news

 

Na zaproszenie Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate z Shihan Arturem Wi?zowskim na czele, w Centralnym Dojo w Ciechanowcu odby? si? wspólny trening z Mistrzami Wietnamskiego Kung Fu stylu Vo Quan(po chi?sku Wing Chun system który ?wiczy? legendarny Bruce Lee) grup? Wietnamsk? reprezentowa? wielki Mistrz Chu Van Truong. Shihan Artur Wi?zowski i Sensei Robert Ga?dzik zapoznawali Wietnamskich go?ci z taktyk? walki w Kyokushin Karate, przygotowuj?c Wietnamskich zawodników do udzia?u we wspólnych Turniejach o charakterze pe?no kontaktowym. Uwagi Polskich Mistrzów dotyczy?y metod treningowych oraz sposobów przygotowania zawodniczego.

W Seminarium udzia? wzi?li zawodnicy i Trenerzy z Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego oraz Ciechanowca.

s2

Podlascy zawodnicy mieli okazj? stoczy? kilkana?cie walk ze swoimi Wietnamskimi kolegami oraz dowiedzie? si? wielu nowych informacji na temat sposobów i systemów walki.

Podczas Seminarium Genera? DS Bogdan Puczy?ski 10 dan Ju Jutsu( szef szkolenia Ju Jitsu PF IBK), przeprowadzi? pokaz technik walki u?ywanych przez jednostki specjalne.

Impreza nosi?a charakter szkoleniowy i integracyjny maj?cy na celu przybli?enie mi?dzy narodami i kulturami tak bardzo od siebie odleg?ymi.

Po drugim ju? spotkaniu Podlascy Karateka nawi?zali wspólne przyja?nie i kontakty, które zaowocuj? na przysz?o?? ??cz?c ludzi sztuk i sportów walki we wspólnym d??eniu do mistrzostwa.

s3

zobacz zdj?cia w GALERII

czytaj wi?cej ->

navan dnia październik 09 2014
Czytaj więcej · 1427 czytań ·Drukuj
Jubileusz 35 Lat Shihana Artura Wi?zowskiego w Sztukach Walki

Jubileusz 35 Lat Shihana Artura Wi?zowskiego w Sztukach Walki

z

 

Shihan Artur Wi?zowski 8 dan Ju Jutsu 6 dan Kyokushin 3dan Oyama Karate. Sztuki walki uprawia 35 lata

Artur Wi?zowski (ur. 27 listopada 1963 roku – tego samego dnia i miesi?ca co legendarny aktor i mistrz Kung Fu Bruce Lee ). Karate trenuje od 1979 roku zaczynaj?c od Judo, Aikido i Kyokushin Karate. W 1995 roku utworzy? Mazowiecko-Podlaski Klub Oyama Karate, który obj?? swym zasi?giem Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Ostrów Mazowieck?, Bielsk Podlaski, Soko?y, Nur i ?om?y . Obecnie Klub  dzia?a na terenie Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Nowych Piekut, Ko?aków Siemiatycz, Szumowa, Zambrowa. Rokrocznie w Klubie trenuje ok. 120 osób – dzieci i m?odzie?y.

 

zz

 

Posiadane uprawnienia – Instruktor Oyama Karate, Trener II klasy w sporcie Ju Jitsu, S?dzia Krajowy, G?ówny Egzaminator PF IBK.

 

Shihan Wi?zowski od lat przyczynia si? do rozwoju sportu karate w województwie podlaskim i mazowieckim. Jest wychowawca Mistrzów Polski, Pucharu Polski i Medalistów Mi?dzynarodowych Turniejów Karate. Dzi?ki jego inicjatywom Podlaskie odwiedzili najwi?ksi Mistrzowie zarówno karate Oyama, jak i Kyokushin Budokai. W 1998 roku, w Ciechanowcu i Zambrowie, go?ci? legendarny twórca Oyama Karate Shigeru Oyamy 10 Dan. Natomiast w 2009 te same miasta odwiedzi? prezydent organizacji Kyokushin Budokai Jon Bloming 10 dan, w 2012 i 2013 Zambrów Ciechanowiec i Wysokie Mazowieckie odwiedzi? Litewski Genera? i zarazem Mistrz Ju Jitsu Vladimiras Lisicynas 10 dan. W 2011, 2012, 2013 Zambrów i Ciechanowiec odwiedza? i prowadzi? treningi Kancho Gerard Gordeau 9 dan Prezydent Internationale Budo Kai(IBK) ale tak?e w Zambrowie i Ciechanowcu pojawili si? mistrzowie MMA ?ukasz Jurkowski, Pawe? Nastula, Andriej Ma?czanow 9 krotny mistrz ?wiata Muay Thai, Jaros?aw Rogala szkoleniowiec Pzkb, Sensei Duncan Smith brazylijskie Ju Jitsu, cz?stym go?ciem jest szkoleniowiec Ju Jitsu Soke Bogdan Puczy?ski 10 dan.

 zzz

Shihan, w ramach dzia?alno?ci Klubu, organizuje ró?nego rodzaju zaj?cia sportowe i szkoleniowe obozy krajowe i mi?dzynarodowe - pozyskuj?c na ten cel zarówno dotacje unijne z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, jak i od jednostek Samorz?du terytorialnego. 

x

 

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w galleri.

navan dnia wrzesień 16 2014
Czytaj więcej · 1603 czytań ·Drukuj
Wietnamskie Kung Fu

Kyokushin IBK i Wietnamskie Kung Fu wspólne Seminaria i Treningi na Podlasiu

s

Na zaproszenie Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate z Shihan Arturem Wi?zowskim na czele, na Podlasiu go?cili Mistrzowie Wietnamskiego Kung Fu stylu Vo Quan(po chi?sku Wing Chun system który ?wiczy? legendarny Bruce Lee) z wielkim Mistrzem Chu Van Truong i Qang Vin Tran, Wietnamscy eksperci go?cili g?ównie w centralnym Dojo w Ciechanowcu przeprowadzaj?c treningi i pokazy dla ró?nych grup wiekowych najwi?cej jednak wiedzy naszym uczniom przekaza? mistrz Ch Van Truong prowadz?c trening w grupie zaawansowanych zawodników. Shihan Artur Wi?zowski i Sensei Robert Ga?dzik zapoznawali równie? Wietnamskich go?ci z taktyk? walki w Kyokushin Karate.

 

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w galleri.

 

navan dnia sierpień 25 2014
Czytaj więcej · 1343 czytań ·Drukuj
Seminarium Szkoleniowo Kwalifikacyjne Polskiej Federacji IBK

                          Seminarium Szkoleniowo Kwalifikacyjne Polskiej Federacji IBK


 seminarium

W dniach 23 do 25 maja Shihan Artur Wi?zowski 6 dan Kyokushin Karate i 8 dan Ju Jitsu  (Ciechanowiec) Dyrektor Polskiej Federacji IBK oraz Soke Bogdan Puczy?ski 10 dan Ju Jitsu Szef szkolenia PF IBK w Ju Jitsu, przeprowadzili szkolenia w Warszawie w Wietnamskim Stowarzyszeniu Kung Fu w Polsce na zaproszenie Mistrza Tran QuangVinh 10 dang Kung Fu Szkolenie by?o po?wi?cone walce pe?no kontaktowej oraz zacie?nieniu mi?dzynarodowej wspó?pracy mi?dzy ró?nymi Organizacjami sztuk walki.

Jednak najwa?niejszym punktem programu seminariów szkoleniowych by?a wizyta dwudniowa w Choszcze?skim Klubie Karate(zachodniopomorskie) w której uczestniczy?o ponad 100 zawodników i zawodniczek, nasi mistrzowie przebywali w Choszcznie na zaproszenie Shihan Miros?awa J?drowskiego 4 dan Kyokushin i 6 dan Ju Jitsu, który pomaga? przy przeprowadzeniu szkolenia.

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w GALERII

navan dnia czerwiec 04 2014
Czytaj więcej · 1385 czytań ·Drukuj
Puchar Polski Juniorw Seniorw Kyokushin Karate IBK

Puchar Polski Juniorów Seniorów Kyokushin Karate IBK


news

W sobot? 17 maja w Hali sportowej miejskiego Gimnazjum w Wysokim Mazowieckim odby? si? Puchar Polski Polskiej Federacji IBK(Kyokushin Karate) zorganizowany przez Mazowiecko- Podlaski Klub Karate z Shihan Arturem Wi?zowskim na czele w komitecie organizacyjnym byli równie? Sempai Wojciech Zagda?ski i Zbigniew D?browski.

Puchar Polski odby? si? dzi?ki wsparciu Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego, Patronatem Turniej obj?li Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie.

Puchar Polski zgromadzi? 130 zawodników i zawodniczek z Polski i z Województwa Podlaskiego, zawodnicy rywalizowali w ró?nych kategoriach wagowych i wiekowych, najm?odsi uczestnicy mogli zmierzy? swoje si?y w kategori mini MMA czyli walki ze sprowadzeniem przeciwnika do parteru.

czytaj wi?cej ->
zobacz zdj?cia w GALERII -> 

navan dnia maj 25 2014
Czytaj więcej · 1892 czytań ·Drukuj
Akademia Walki

head

W dniach 5-6.04.2014, w Tu?owicach, zawodnicy klubu Akademia Walki(Cz?onkowie Polskiej Federacji IBK) z sekcji w Lewinie Brzeskim oraz Dobrzeniu Wielkim, wraz z trenerem zdominowali XIV Mistrzostwa ?l?ska w Sztukach i Sportach Walki. By? to kolejny udany wyst?p naszych Karateków!

Marcin Piechota kickboxing - srebro; BJJ – br?z

Filip Cierpisz  kickboxing - br?z; BJJ – srebro

Micha? Tylka kickboxing - srebro; BJJ – br?z

Bartosz Laszuk kickboxing – srebro

Mariusz Birecki kickboxing - srebro; BJJ – z?oto

Damian Laszuk kickboxing - srebro; BJJ z?oto

Klub zdoby? równie? tytu? Najlepszej Dru?yny XIV Mistrzostw ?l?ska w Sztukach i Sportach Walki.

czytaj wi?cej ->

navan dnia kwiecień 24 2014
Czytaj więcej · 2615 czytań ·Drukuj
Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK w Zambrowie

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK w Zambrowie

zawody

 

Dzieci walcz?ce w mini MMA, oraz walki Juniorów i Seniorów K1 i knockdown zawodników i zawodniczek z Polski oraz Holandi mo?na by?o obejrze? w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum  w Zambrowie. Mistrzostwa skupi?y ok. 100 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych.

W hali sportowej Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie odby?y si?Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK Juniorów i Seniorów. Organizatorem by? Mazowiecko- Podlaski Klub Karate oraz Polsk? Federacj? Instytut Budokai Karate zShihanem Arturem Wi?zowskim na czele. W komitecie organizacyjnym byli Sensei Robert Ga?dzik oraz radni Rady Miasta Micha? Dani?owski i Micha? Klimowicz. S?dzi? G?ównym Mistrzostw by? Shihan Zbigniew Szkopiak wi?kszo?? walk na macie s?dziowa? Shihan Maciej Misiak z Warszawy.


zobacz zdj?cia w galerii

czytaj wi?cej ->

navan dnia grudzień 18 2013
Czytaj więcej · 1903 czytań ·Drukuj