#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:44
Wczoraj:69
W tym tygodniu:428
W tym miesiącu:1,064
W tym roku:1,064
Wszystkich:189,583
Jubileusz 35 Lat Shihana Artura Wi?zowskiego w Sztukach Walki

Jubileusz 35 Lat Shihana Artura Wi?zowskiego w Sztukach Walki

z

 

Shihan Artur Wi?zowski 8 dan Ju Jutsu 6 dan Kyokushin 3dan Oyama Karate. Sztuki walki uprawia 35 lata

Artur Wi?zowski (ur. 27 listopada 1963 roku – tego samego dnia i miesi?ca co legendarny aktor i mistrz Kung Fu Bruce Lee ). Karate trenuje od 1979 roku zaczynaj?c od Judo, Aikido i Kyokushin Karate. W 1995 roku utworzy? Mazowiecko-Podlaski Klub Oyama Karate, który obj?? swym zasi?giem Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Ostrów Mazowieck?, Bielsk Podlaski, Soko?y, Nur i ?om?y . Obecnie Klub  dzia?a na terenie Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Nowych Piekut, Ko?aków Siemiatycz, Szumowa, Zambrowa. Rokrocznie w Klubie trenuje ok. 120 osób – dzieci i m?odzie?y.

 

zz

 

Posiadane uprawnienia – Instruktor Oyama Karate, Trener II klasy w sporcie Ju Jitsu, S?dzia Krajowy, G?ówny Egzaminator PF IBK.

 

Shihan Wi?zowski od lat przyczynia si? do rozwoju sportu karate w województwie podlaskim i mazowieckim. Jest wychowawca Mistrzów Polski, Pucharu Polski i Medalistów Mi?dzynarodowych Turniejów Karate. Dzi?ki jego inicjatywom Podlaskie odwiedzili najwi?ksi Mistrzowie zarówno karate Oyama, jak i Kyokushin Budokai. W 1998 roku, w Ciechanowcu i Zambrowie, go?ci? legendarny twórca Oyama Karate Shigeru Oyamy 10 Dan. Natomiast w 2009 te same miasta odwiedzi? prezydent organizacji Kyokushin Budokai Jon Bloming 10 dan, w 2012 i 2013 Zambrów Ciechanowiec i Wysokie Mazowieckie odwiedzi? Litewski Genera? i zarazem Mistrz Ju Jitsu Vladimiras Lisicynas 10 dan. W 2011, 2012, 2013 Zambrów i Ciechanowiec odwiedza? i prowadzi? treningi Kancho Gerard Gordeau 9 dan Prezydent Internationale Budo Kai(IBK) ale tak?e w Zambrowie i Ciechanowcu pojawili si? mistrzowie MMA ?ukasz Jurkowski, Pawe? Nastula, Andriej Ma?czanow 9 krotny mistrz ?wiata Muay Thai, Jaros?aw Rogala szkoleniowiec Pzkb, Sensei Duncan Smith brazylijskie Ju Jitsu, cz?stym go?ciem jest szkoleniowiec Ju Jitsu Soke Bogdan Puczy?ski 10 dan.

 zzz

Shihan, w ramach dzia?alno?ci Klubu, organizuje ró?nego rodzaju zaj?cia sportowe i szkoleniowe obozy krajowe i mi?dzynarodowe - pozyskuj?c na ten cel zarówno dotacje unijne z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, jak i od jednostek Samorz?du terytorialnego. 

x

 

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w galleri.

navan dnia wrzesień 16 2014
Czytaj więcej · 1517 czytań ·Drukuj
Wietnamskie Kung Fu

Kyokushin IBK i Wietnamskie Kung Fu wspólne Seminaria i Treningi na Podlasiu

s

Na zaproszenie Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate z Shihan Arturem Wi?zowskim na czele, na Podlasiu go?cili Mistrzowie Wietnamskiego Kung Fu stylu Vo Quan(po chi?sku Wing Chun system który ?wiczy? legendarny Bruce Lee) z wielkim Mistrzem Chu Van Truong i Qang Vin Tran, Wietnamscy eksperci go?cili g?ównie w centralnym Dojo w Ciechanowcu przeprowadzaj?c treningi i pokazy dla ró?nych grup wiekowych najwi?cej jednak wiedzy naszym uczniom przekaza? mistrz Ch Van Truong prowadz?c trening w grupie zaawansowanych zawodników. Shihan Artur Wi?zowski i Sensei Robert Ga?dzik zapoznawali równie? Wietnamskich go?ci z taktyk? walki w Kyokushin Karate.

 

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w galleri.

 

navan dnia sierpień 25 2014
Czytaj więcej · 1286 czytań ·Drukuj
Seminarium Szkoleniowo Kwalifikacyjne Polskiej Federacji IBK

                          Seminarium Szkoleniowo Kwalifikacyjne Polskiej Federacji IBK


 seminarium

W dniach 23 do 25 maja Shihan Artur Wi?zowski 6 dan Kyokushin Karate i 8 dan Ju Jitsu  (Ciechanowiec) Dyrektor Polskiej Federacji IBK oraz Soke Bogdan Puczy?ski 10 dan Ju Jitsu Szef szkolenia PF IBK w Ju Jitsu, przeprowadzili szkolenia w Warszawie w Wietnamskim Stowarzyszeniu Kung Fu w Polsce na zaproszenie Mistrza Tran QuangVinh 10 dang Kung Fu Szkolenie by?o po?wi?cone walce pe?no kontaktowej oraz zacie?nieniu mi?dzynarodowej wspó?pracy mi?dzy ró?nymi Organizacjami sztuk walki.

Jednak najwa?niejszym punktem programu seminariów szkoleniowych by?a wizyta dwudniowa w Choszcze?skim Klubie Karate(zachodniopomorskie) w której uczestniczy?o ponad 100 zawodników i zawodniczek, nasi mistrzowie przebywali w Choszcznie na zaproszenie Shihan Miros?awa J?drowskiego 4 dan Kyokushin i 6 dan Ju Jitsu, który pomaga? przy przeprowadzeniu szkolenia.

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w GALERII

navan dnia czerwiec 04 2014
Czytaj więcej · 1335 czytań ·Drukuj
Puchar Polski Juniorw Seniorw Kyokushin Karate IBK

Puchar Polski Juniorów Seniorów Kyokushin Karate IBK


news

W sobot? 17 maja w Hali sportowej miejskiego Gimnazjum w Wysokim Mazowieckim odby? si? Puchar Polski Polskiej Federacji IBK(Kyokushin Karate) zorganizowany przez Mazowiecko- Podlaski Klub Karate z Shihan Arturem Wi?zowskim na czele w komitecie organizacyjnym byli równie? Sempai Wojciech Zagda?ski i Zbigniew D?browski.

Puchar Polski odby? si? dzi?ki wsparciu Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego, Patronatem Turniej obj?li Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie.

Puchar Polski zgromadzi? 130 zawodników i zawodniczek z Polski i z Województwa Podlaskiego, zawodnicy rywalizowali w ró?nych kategoriach wagowych i wiekowych, najm?odsi uczestnicy mogli zmierzy? swoje si?y w kategori mini MMA czyli walki ze sprowadzeniem przeciwnika do parteru.

czytaj wi?cej ->
zobacz zdj?cia w GALERII -> 

navan dnia maj 25 2014
Czytaj więcej · 1808 czytań ·Drukuj
Akademia Walki

head

W dniach 5-6.04.2014, w Tu?owicach, zawodnicy klubu Akademia Walki(Cz?onkowie Polskiej Federacji IBK) z sekcji w Lewinie Brzeskim oraz Dobrzeniu Wielkim, wraz z trenerem zdominowali XIV Mistrzostwa ?l?ska w Sztukach i Sportach Walki. By? to kolejny udany wyst?p naszych Karateków!

Marcin Piechota kickboxing - srebro; BJJ – br?z

Filip Cierpisz  kickboxing - br?z; BJJ – srebro

Micha? Tylka kickboxing - srebro; BJJ – br?z

Bartosz Laszuk kickboxing – srebro

Mariusz Birecki kickboxing - srebro; BJJ – z?oto

Damian Laszuk kickboxing - srebro; BJJ z?oto

Klub zdoby? równie? tytu? Najlepszej Dru?yny XIV Mistrzostw ?l?ska w Sztukach i Sportach Walki.

czytaj wi?cej ->

navan dnia kwiecień 24 2014
Czytaj więcej · 2539 czytań ·Drukuj
Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK w Zambrowie

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK w Zambrowie

zawody

 

Dzieci walcz?ce w mini MMA, oraz walki Juniorów i Seniorów K1 i knockdown zawodników i zawodniczek z Polski oraz Holandi mo?na by?o obejrze? w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum  w Zambrowie. Mistrzostwa skupi?y ok. 100 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych.

W hali sportowej Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie odby?y si?Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK Juniorów i Seniorów. Organizatorem by? Mazowiecko- Podlaski Klub Karate oraz Polsk? Federacj? Instytut Budokai Karate zShihanem Arturem Wi?zowskim na czele. W komitecie organizacyjnym byli Sensei Robert Ga?dzik oraz radni Rady Miasta Micha? Dani?owski i Micha? Klimowicz. S?dzi? G?ównym Mistrzostw by? Shihan Zbigniew Szkopiak wi?kszo?? walk na macie s?dziowa? Shihan Maciej Misiak z Warszawy.


zobacz zdj?cia w galerii

czytaj wi?cej ->

navan dnia grudzień 18 2013
Czytaj więcej · 1793 czytań ·Drukuj
Oglnopolskie Seminarium Szkoleniowe Specnaz Global

Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe Specnaz Global

sp1

Zako?czy?a si? wizyta Genera?a Vladimirasa Lisicynasa szefa Specnaz Global, kultywuj?ca tradycj? szkoleniow? oddzia?ów specjalnych, oraz technik antyterrorystycznych.Genera? jest po raz drugi na Podlasiu obecnie Treningi i wyk?ady prowadzi? w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Ciechanowcu, w Seminariach uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki z Polski oraz z Zambrowa, Ciechanowca i Wysokiego Mazowieckiego.Nale?y doda? ?e Genera? Lisicynas posiada równie? najwy?szy stopie? w Ju Jitsu jego szko?a piel?gnuje tradycyjne formy walki wywodz?ce si? od Hatamoto (osobistej ochrony Cesarza Japoni).

sp2

W ramach Seminariów odby?y si? te? treningi dla dzieci ze specjalnie dostosowanym programem do najm?odszej grupy wiekowej. Seminaria swoj? obecno?ci u?wietnili Soke Bogdan Puczy?ski 10 dan, Soke Pawe? Ner? 10 dan, prof. Grzegorz Krauze 10 dan (szkoleniowiec Grom).Podczas uroczystego zako?czenia Genera? wr?czy? nominacje na bardzo wysokie stopnie mistrzowskie w Ju Jitsu a tak?e ustanowi? prawnych przedstawicieli Specnaz Global w Polsce Soke Bogdana Puczy?skiego i Shihan Artura Wi?zowskiego na równych prawach, nadaj?c mi?dzynarodowe Licencje, które daj? prawo do pos?ugiwania si? nazw? logo organizacji oraz prawo do szkolenia w/w Systemie.

sp3

M?odzi uczestnicy Seminariów mieli okazj? do zapoznania si? z technikami walki i samoobrony w wykonaniu specjalistów w tej dziedzinie zaawansowani zawodnicy uczyli si? technik obronnych przed atakiem no?em i inn? broni?, lecz te techniki to tylko zarys gdy? tego typu nauka wymaga znacznie wi?cej czasu.

zobacz zdj?cia w galerii.

navan dnia listopad 11 2013
Drukuj
Mi?dzynarodowy Obz Kyokushin Karate IBK we W?oszech

Mi?dzynarodowy Obóz Kyokushin Karate IBK we W?oszech

 

obi4

 

Zawodnicy i trenerzy Polskiej Federacji IBK uczestniczyli w Mi?dzynarodowym Obozie szkoleniowo kwalifikacyjnym, który odby? si? we W?oszech w malowniczej miejscowo?ci  Pordenone po?o?onej blisko morza i gór.Z podlaskich Trenerów udzia? w Obozie wzi?li Shihan Artur Wi?zowski 6 dan Kyokushin i 7 dan Ju Jitsu oraz  Sensei Robert Ga?dzi 2 dan Kyokushin Karate i 3 dan Ju Jitsu, oraz zawodnicy z Lewina Brzeskiego.

czytaj wi?cej ->

navan dnia sierpień 26 2013
Czytaj więcej · 1709 czytań ·Drukuj
Mi?dzynarodowy Puchar Polski Karate Kyokushin IBK w Zambrowie

 Mi?dzynarodowy Puchar Polski Karate Kyokushin IBK w Zambrowie

zawody

W sobot? 18 maja w Hali sportowej Miejskiego Gimnazjum w Zambrowie odby? si? Mi?dzynarodowy Puchar Polski organizatorem by? Mazowiecko-Podlaski Klub Karate z Shihan Arturem Wi?zowski 6 dan na czele komitet organizacyjny stanowi? równie? Sensei Robert Ga?dzik 2 dan.

W Turnieju wzi??o udzia? oko?o 90 Karateka z Polski i Holandi Kobiet i m??czyzn Juniorów i Seniorów.

Go?ciem honorowych Pucharu Polski by? Kancho Gerard Gordeau 9 Kyokushin dan i Soke Bogdan Puczy?ski 10 Dan Ju Jitsu, a tak?e radni Zambrowscy Micha? Dani?owski i Micha? Klimowicz.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w kategori mini MMA dzieci w Semiknockdown juniorzy i Full Contakt Seniorzy. Walki sta?y na bardzo du?ym poziomie sam fakt uczestnictwa w Turnieju wielu Mistrzów Polski i medalistów Mistrzostw Europy  mówi o poziomie i klasie zawodników, chocia? nale?y doda? ?e startowa?o te? kilkunastu debiutantów, którzy swoim uporem i determinacj? zaskoczyli wielu przeciwników.

Do najlepszych walk nale?y zaliczy? pojedynki Holendra Cem Senola oraz Micha?a Pysa oraz walki dzieci, które budzi?y du?o emocji szczególnie wygrane pojedynki Hanny Wasilewskiej.

Turniej by? wspó?finansowany przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Podlaskiego.

Zawody s?dziowali S?dzia G?ówny Shihan Szkopiak, Sensei J?drowski, Sensei Ga?dzik, natomiast wszystkie pojedynki fina?owe s?dziowa? osobi?ci Kancho Gordeau.

Pod koniec zawodów wszyscy finali?ci otrzymali wspania?e dyplomy i Puchary, natomiast Kancho Gordeau i Shihan Wi?zowski otrzymali pi?kne Puchary ufundowane przez niepe?nosprawnych sympatyków Karate Kyokushin z Warszawy. 

 zobacz zdj?cia w GALERII 

 aby zapozna? si? z wynikami czytaj wi?cej 


navan dnia maj 21 2013
Czytaj więcej · 1921 czytań ·Drukuj
PUCHAR POLSKI SENIORW JUNIORW IBK
navan dnia maj 09 2013
Czytaj więcej · 1424 czytań ·Drukuj
Shihan Artur Wi?zowski spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski

Shihan Artur Wi?zowski  spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski

prezydent

czytaj wi?cej ->

navan dnia kwiecień 26 2013
Czytaj więcej · 2133 czytań ·Drukuj