#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:63
Wczoraj:58
W tym tygodniu:179
W tym miesiącu:1,053
W tym roku:14,232
Wszystkich:202,751


Mistrz karate - Masutatsu Oyama

Masutatsu ?yama


Masutatsu ?yama (jap. ???? ?yama Masutatsu, w?a?c. Choi Yong-I; ur. 27 lipca 1923 r., zm. 26 kwietnia 1994 r.) - po?udniowokorea?ski mistrz karate.

Jego rodzina, znani arystokraci, nale?a?a do klanu Yangban. Wychowywa? si? w Mand?urii. W 1936 rozpocz?? szko?? podstawow? w Seulu, gdzie zacz?? uczy? si? chi?skiego kempo. Po dwóch latach zdoby? 2 dan.

Po przybyciu do Japonii przyj?? japo?skie nazwisko ?yama od ma??e?stwa pochodzenia korea?skiego, które si? nim zaopiekowa?o. Mia?o ono dwóch synów: Shigeru i Yosuhiko. Obaj oni stali si? pó?niej jednymi z jego najlepszych uczniów. W tym samym roku zacz?? treningi karate pod okiem Gichina Funakoshi, legendy karate. Pierwszego cz?owieka, który osi?gn?? 10 dan.

W okresie II wojny ?wiatowej zaci?gn?? si? w szeregi pilotów kamikaze. Przed udzia?em w misji samobójczej uchroni? go koniec wojny.

W 1940 wst?pi? na Uniwersytet Takushoki i zdoby? drugi dan w karate. W 1946 dosta? si? na Wydzia? Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Waseda, ale wkrótce go opu?ci?.

W 1947 wzi?? udzia? w pierwszym, ogólnojapo?skim turnieju zorganizowanym po wojnie i zdoby? tytu? mistrza.

Skuszony ?atwymi pieni?dzmi, ?yama wspó?pracowa? przez pewien czas z japo?skimi gangsterami. Po pó?rocznym pobycie w wi?zieniu poczu? potrzeb? zrehabilitowania si? i postanowi? po?wi?ci? si? karate oraz ci??kiemu treningowi. Zacz?? treningi u So Nei-Chu, Korea?czyka pochodz?cego z tej samej co on prowincji. Zawi?za?a si? mi?dzy nimi przyja??. So Nei-Chu trenowa? styl karate G?j?-ry?. Nauczy? on tak?e ?yam? podstaw wiary buddyjskiej sekty Nichirena.

W tym samym czasie, w którym ?yama rozpocz?? treningi z So, zacz?? te? ?wiczy? judo, aby po czterech latach uzyska? yondan w 1945 czwarty, czarny pas.

Kszta?ci? si? tak?e w innych sztukach walki. Czerpi?c inspiracje z nauk legendarnego mistrza szermierki Musashiego Miyamoto, po d?ugim okresie medytacji w górach Chiba, stworzy? nowy styl karate -kyokushin, wymagaj?cy doskona?ego przygotowania fizycznego.

Od 1952 promowa? karate kyokushin w Stanach Zjednoczonych, odbywaj?c m.in. pokazowe walki. Podró?owa? tak?e po innych krajach. Otworzy? szereg szkó? karate kyokushin na ca?ym ?wiecie, wspó?organizowa? pierwsze turnieje oraz ?wiatow? federacj?. S?yn?? z tego, ?e go?ymi r?kami zabi? byka, stoczy? 300 pojedynków w ci?gu 3 dni, w ci?gu jednego roku przyj?? 270 propozycji walki. Walczy? z ka?dym, kto tylko mia? odwag? by rzuci? mu wyzwanie.

By? autorem wspomnie? oraz podr?czników karate. Pod wra?eniem walk pokazowych z bykami dziennikarze "New York Times" nadali mu przydomek Boskiej R?ki oraz Ostatniego Samuraja. W 1993 otrzyma? od w?adz Japonii dziesi?ty dan.

W 1993 odwiedzi? Polsk? podczas odbywaj?cych si? w katowickim "Spodku" mistrzostw Europy. Wtedy te? zosta? uhonorowany Krzy?em KomandorskimOrderu Zas?ugi Rzeczypospolitej Polskiej (1994)[1]. 26 kwietnia 1994 zmar? na raka p?uc. Na podstawie biografii mistrza Masutatsu ?yamy powsta? film pt.: "Fighter in the Wind" (oryginalnie: Baramui Fighter).

 

Cytaty Masutatsu Oyamy:

 

 • Codziennie trzeba stara? si? wykracza? poza swoje mo?liwo?ci.
 • Cz?owiek mo?e by? biedny. Ale dopóki ma cel i usi?uje go osi?gn??... jest pi?kny.
 • Czy cho?by najmniejsze osi?gni?cie warte jest rado?ci, je?eli jego zdobyciu nie towarzyszy?y ból i ?zy?
 • G?owa to rzecz ?wi?ta.
  • Opis: s?owa nawi?zuj?ce do wprowadzonego zakazu zadawania ciosów r?koma w g?ow? w trakcie walki, wiedz?c, jak s? niebezpieczne
 • G?ow? trzymaj nisko, lecz spogl?daj wysoko. Mów roztropnie. Miej dobre serce. S?u? innym ludziom z czcigodn? pobo?no?ci? – traktuj to jako punkt wyj?cia.
 • Harmonia jest podstaw? karate. Mi?o?? do rodziców, szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjació? oraz skromno?? wydaj? si? by? korzeniami Budo-Karate Kyokushin. My?l? ?e jest ono bardzo potrzebne wspó?czesnemu ?wiatu. Kyokushin oznacza poszukiwanie najwy?szej prawdy w aspekcie fizycznym, psychicznym oraz duchowym.
 • Je?li nie pokonasz swojej tendencji do poddawania si? zbyt szybko, twoje ?ycie b?dzie prowadzi? donik?d.
 • Je?li zabierzecie mi moje karate, to co mi zostanie? Trenowa?em na drodze karate przez ponad pó? wieku. I nie umiem nic innego. Chc? pozosta? aktywnym w nauczaniu sztuki karate a? do ?mierci. Je?li to mo?liwe nie chcia?bym umrze? le??c w ?ó?ku, ale zaabsorbowany treningiem, na pod?odze dojo jak wytrwa?y, stary d?b niech?tny do rozsypania si?. To jest moja najwi?ksza aspiracja.
 • Ludzkie ?ycie nabiera blasku i si?y tylko wtedy, kiedy si? je poleruje i utwardza.
 • Nale?y by? silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening mo?na dotrze? do bram niebios.
 • Nasze codzienne ?ycie jest nieustann? walk? z przeciwno?ciami losu.
 • Nie jest trudno pokona? w walce byka. Nawet 800 kilogramowego. Istnieje jednak pewien warunek – nie mo?na si? go ba?.
  • Opis: mawia? tak, pokonuj?c byki jednym uderzeniem
 • Pokazywanie samych form karate jest jedynie ta?cem nie godnym prawdziwego wojownika.
 • Prawdziw? istot? drogi Budo mo?na u?wiadomi? sobie jedynie przez do?wiadczenie. Wiedz?c to naucz si? nigdy nie ba? jej wymaga?.
 • Prawdziwymi zwyci?zcami s? ci, którzy zwyci??aj? w walkach ?ycia codziennego.
 • Przybywajcie wyzwania i próby, przybywajcie trudy ?ycia – ja jestem gotów!
 • Wszystkie egoistyczne ??dze powinny by? spalone w ?agodz?cych p?omieniach ci??kiego treningu.

 

?ród?o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Masutatsu_Oyama

Napisane przez navan dnia sierpień 25 2012
6023 czytań · Drukuj
KomentarzePodziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo